كمترين حد طهارت مخرج بول و مدفوع بوسيلة آب يا دستمال كاغذي، چه اندازه است؟

كمترين حد طهارت مخرج بول و مدفوع بوسيلة آب يا دستمال كاغذي، چه اندازه است؟

اگر مدفوع از مخرج تجاوز نكرده باشد پاك كردن مخرج با سه دستمال كاغذي كافي است؛ بگونه‏اي كه نجاست از مخرج برطرف شود، در اين صورت نيازي به آب براي تطهير نيست، ولي موضع بول بايد به‏طور حتم با آب تطهير گردد و دوبار آب ريختن كافي است، گرچه به اندازه يك فنجان باشد.