بعد از اينكه عمل استب

بعد از اينكه عمل استبراء را انجام مي‏دهم و كمي بعد از اينكه از حمام خارج مي‏شوم شك مي‏كنم كه بول خارج شده و اين حالت زياد اتفاق مي‏افتد، آيا وضو و غسل من صحيح است؟

رطوبت مشكوكي كه بعد از استبراء خارج مي‏شود، پاك است و وضو را هم باطل نمي‌كند، اگر هم در بول بودن آن شك شود، به پاکي آن حكم مي‏کنيم.