آيا ذکر قلبي خدا در حمام جايز است؟ ونظر شما در باب صحت حديث «اللهم اني اعوذ بک من الخبث و الخبائث» چيست؟

آيا ذکر قلبي خدا در حمام جايز است؟ ونظر شما در باب صحت حديث «اللهم اني اعوذ بک من الخبث و الخبائث» چيست؟

جايز است، چنان‎که به زبان آوردن دعاها هم جايز است، در اين زمينه دعاهاي مأثوري هم وارد شده مثل دعايي كه در سوال ذكر گرديد و غيرآن.