آيا با سخن بچه مي‏شود به طهارت يقين كرد؟

آيا با سخن بچه مي‏شود به طهارت يقين كرد؟

با اطمينان به راستگويي او و دانستن اصول طهارت، مي‏شود به سخنش اكتفا كرد.