در گذشته به طور شايسته و خوب از نجاست دوري نمي‏كردم، حكم اعمال سابقم چيست؟

در گذشته به طور شايسته و خوب از نجاست دوري نمي‏كردم، حكم اعمال سابقم چيست؟

با وجود شك، بنا را بر پاكي لباسها و بدن مي‏گذرايم و اعمال گذشته هم صحيح است.(چون شك داريد.)