آيا غسل در صورتي که وقت، براي غسل و نماز تنگ باشد، باطل مي‏شود؟ و آيا واجب است براي پاک شدن از حدث اکبر، غسل ديگري انجام داد؟

آيا غسل در صورتي که وقت، براي غسل و نماز تنگ باشد، باطل مي‏شود؟ و آيا واجب است براي پاک شدن از حدث اکبر، غسل ديگري انجام داد؟

اگر وقت تنگ باشد بايد تيمم بدل از غسل انجام دهد تا بتواند نماز را در وقتش بخواند و سپس غسل جنابت را انجام دهد. اگر گمان کند که براي نماز و غسل وقت دارد و غسل کند و وقت نماز تمام شود، غسلش باطل نمي‏شود و لازم نيست نمازهاي بعدي را اعاده کند. همچنين در صورتي که مي‏داند وقت براي نماز تنگ است غسل کند و وقت نماز تمام شود، غسل او باطل نمي‏شود اگر چه در اين حالت، گناهکار است.