اگر بر گردنم گردنبندي باشد كه روي آن لفظ جلاله يا آيه اي از قرآن باشد، آيا جايز است با آن وارد توالت شوم؟

اگر بر گردنم گردنبندي باشد كه روي آن لفظ جلاله يا آيه اي از قرآن باشد، آيا جايز است با آن وارد توالت شوم؟

با فرض عدم لزوم هتک بر اثر نجس شدن و... جايز است.