آيا جايز است كه حرز يا چيزي كه بعضي از آيات قرآن ‎را در بردارد، با خود داخل حمام برد؟

آيا جايز است كه حرز يا چيزي كه بعضي از آيات قرآن ‎را در بردارد، با خود داخل حمام برد؟

جايز است.