اگر نواري كه آياتي از قرآن كريم در آن ضبط شده داخل يك مكان نجس بيفتد، آيا واجب است كه بيرون آورده شود و پاك گردد؟

اگر نواري كه آياتي از قرآن كريم در آن ضبط شده داخل يك مكان نجس بيفتد، آيا واجب است كه بيرون آورده شود و پاك گردد؟

بله، بر مکلف واجب است كه آن‎را بيرون آورده و تطهير کند، چون كه باعث هتك حرمت قرآن كريم مي‏گردد.