آيا جايز است گردنبندي كه لفظ جلاله بر آن نوشته شده را به شخص غير مسلمان هديه داد؟

آيا جايز است گردنبندي كه لفظ جلاله بر آن نوشته شده را به شخص غير مسلمان هديه داد؟

جايز است.