آيا جايز است كه بعضي از آيات شريفه و دعاها را در جيب عقب شلوار بگذاريم؟

آيا جايز است كه بعضي از آيات شريفه و دعاها را در جيب عقب شلوار بگذاريم؟

جايز است و حرمتي ندارد.