آيا جايز است كه لفظ جلاله يا اسامي معصومين (ع) را قطعه قطعه کنيم و دور بريزيم؟

آيا جايز است كه لفظ جلاله يا اسامي معصومين (ع) را قطعه قطعه کنيم و دور بريزيم؟

جايز است، ولي تا زماني كه اسم جلاله در معرض اهانت قرار نگرفته اين كار واجب نيست.