يك شركت به جمع آوري كاغذ زباله‏ها، براي بازيافت آنها جهت ساختن اشياء كاغذي ديگر، اقدام كرده است. با توجه به اينكه اين كاغذها احتمالا

يك شركت به جمع آوري كاغذ زباله‏ها، براي بازيافت آنها جهت ساختن اشياء كاغذي ديگر، اقدام كرده است. با توجه به اينكه اين كاغذها احتمالاً شامل كتاب‏ها و روزنامه‏هايي هم باشد كه اسم جلاله خدا و آيات قرآني در آن است، آيا همكاري با اين شركت، جهت دادن اين گونه اوراق به آن جايز است؟

جايز است. و هر كاري را كه با اين اوراق مي‏كنند، اهانت به لفظ جلاله‌ي خدا و آيات قرآن به حساب نمي‏آيد.