آيا كسي كه در امور طهارت احتياط مي‏كند؛ مث

آيا كسي كه در امور طهارت احتياط مي‏كند؛ مثلا در همه چيزهايي كه شك مي‏كند آن‎را تطهير مي‏كند، اجر و پاداشش بيشتر از كسي نيست كه احتياط نمي‏كند، بلكه به آنچه شرع مي‏گويد، عمل مي‏كند؟

احتياط براي كسي كه وسواس ندارد خوب است، به گونه‏اي كه احتياط را بر حق خود ترجيح نمي‏دهد، و معتقد است هر وقت كه رعايت احتياط موجب اخلال در واجبات شود، حرام مي‏گردد.