آيا براي مکلف جايز است براي رهايي از مشكلات داخل منزل و آسايش حال اهل خانه نسبت به طهارت، به فرد وسواس دروغ بگويد؟

آيا براي مکلف جايز است براي رهايي از مشكلات داخل منزل و آسايش حال اهل خانه نسبت به طهارت، به فرد وسواس دروغ بگويد؟

اگر علم به نجاست داشته باشد، جايز نيست دروغ بگويد. بله با علم نداشتن به قطعيت نجاست مي‏توان به فرد وسواس گفت كه پاک است، چون اين مورد از نظر شرعي طاهر و پاك است.