در غسل، رسيدن آب به مو واجب است يا به پوست سر؟

در غسل، رسيدن آب به مو واجب است يا به پوست سر؟

واجب است آب هم به مو و هم به پوست سر برسد.