حکم کسي که شک کند يا فراموش کند يکي از اعضاء را غسل دهد و پس از اتمام غسل متوجه شود، چيست؟

حکم کسي که شک کند يا فراموش کند يکي از اعضاء را غسل دهد و پس از اتمام غسل متوجه شود، چيست؟

اگر قسمتي در سر شسته نشده باشد واجب است آن قسمت را بشوييم و دوباره طرف راست و چپ بدن را غسل دهيم. اما اگر قسمت شسته نشده در يکي از دو طرف بدن باشد، فقط آن قسمت را مي‏شوييم و نيازي به شستن بقيه بدن نيست و به اين صورت غسلش صحيح مي‏شود؛ ولواينکه مدتي گذشته باشد.