آيا جايز است مکلف به نيت طهارت، وضو گرفته وسپس با همين وضو نماز واجب را بجا آورد؟

آيا جايز است مکلف به نيت طهارت، وضو گرفته وسپس با همين وضو نماز واجب را بجا آورد؟

جايز است؛ در حاليكه تجديد وضو هنگام نماز، مستحب است.