به پسرم كه چهار ساله است قرائت قرآن آموزش مي‏دهم، آيا جايز است كه بدون وضو دست روي خط قران بكشد؟

به پسرم كه چهار ساله است قرائت قرآن آموزش مي‏دهم، آيا جايز است كه بدون وضو دست روي خط قران بكشد؟

چون غير مكلف است، حرام نيست.