آيا براي دست كشيدن روي آيات قرآن كه به زبانهاي غير عربي ترجمه شده، واجب است وضو داشته باشيم؟

آيا براي دست كشيدن روي آيات قرآن كه به زبانهاي غير عربي ترجمه شده، واجب است وضو داشته باشيم؟

واجب نيست.