آيا براي قبول شدن اعمال مستحب؛ مثل قرائت قرآن و دعا، طهارت شرط است يا نه؟ اگر شرط نباشد آيا فرقي در ثواب دارد يا نه؟

آيا براي قبول شدن اعمال مستحب؛ مثل قرائت قرآن و دعا، طهارت شرط است يا نه؟ اگر شرط نباشد آيا فرقي در ثواب دارد يا نه؟

طهارت شرط قبول نيست، اگر چه شرط زيادت ثواب هست.