آيا جايز است بدون وضو وارد بارگاه ائمه (ع) شد و آنان‎را زيارت كرد؟

آيا جايز است بدون وضو وارد بارگاه ائمه (ع) شد و آنان‎را زيارت كرد؟

جايز است، ولي بهتر اين است كه با وضو باشد، بلكه غسل كردن هم مستحب است.