اگر وضو به يك نيت معين باشد، يا فقط به نيت قربة الي الله باشد آيا صحيح است با اين وضو عبادات واجب را بجا آورد؟

اگر وضو به يك نيت معين باشد، يا فقط به نيت قربة الي الله باشد آيا صحيح است با اين وضو عبادات واجب را بجا آورد؟

بله، جايز است كه با اين وضو ساير عباداتي كه وضو در آن شرط است را هم بجا آورد.