آيا براي قرائت قرآن وضو واجب است؟

آيا براي قرائت قرآن وضو واجب است؟

مستحب است، ولي لمس كردن كلمات قرآن بدون وضو جايز نيست.