آيا جايز است كه نماز ظهر را با وضوي نماز صبح بجا بياورم، با اينكه از قبل نيت آن‎را نداشتم؟

آيا جايز است كه نماز ظهر را با وضوي نماز صبح بجا بياورم، با اينكه از قبل نيت آن‎را نداشتم؟

جايز است.