آيا واجب است كه سبب وضو در نيت ذكر شود؟

آيا واجب است كه سبب وضو در نيت ذكر شود؟

واجب نيست، بلكه نيت طهارت به قصد قربت كافي است.