آيا صحيح است كه قبل از فرا رسيدن وقت نماز وضو گرفت؟

آيا صحيح است كه قبل از فرا رسيدن وقت نماز وضو گرفت؟

وضو صحيح است.