آيا استحمام كردن باعث بي نيازي از وضو مي‏شود؟

آيا استحمام كردن باعث بي نيازي از وضو مي‏شود؟

آنچه كه از وضو بي‏نياز مي‏سازد، غسل هاي واجب مثل جنابت يا غسل هاي مستحب مانند غسل روز جمعه و غير آن است و در غير اين دو مورد، غسل كردن و استحمام باعث بي‏نيازي از وضو نمي‏شود.