آيا وضو گرفتن بعد از غسل جنابت بدعت به حساب مي‏آيد؟

آيا وضو گرفتن بعد از غسل جنابت بدعت به حساب مي‏آيد؟

براساس اصل «وضو گرفتن روي وضو، نور علي نور است.» وضو گرفتن بعد از غسل جنابت حرام نيست. در اين مورد گرچه غسل كفايت از وضو مي‎كند و وضو نيز جايز است، اما وضو گرفتن بعد از غسل جنابت به نيت وجوب، جايز نيست چون بدعت و حرام است.