اينكه در منزل وضو بگيري و سپس به مسجد بروي بهتر است، يا اينكه بعد از اذان داخل مسجد وضو بگيريم؟

اينكه در منزل وضو بگيري و سپس به مسجد بروي بهتر است، يا اينكه بعد از اذان داخل مسجد وضو بگيريم؟

بهتر و افضل تر، وضو گرفتن در منزل قبل از رفتن به مسجد است.