شرايط صحيح بودن وضو چيست؟

شرايط صحيح بودن وضو چيست؟

پاك بودن آب و مطلق بودن و مباح بودن آن، پاك بودن اعضاي وضو، نبودن مانع [براي رسيدن آب به محل]، مباشرت (خود فرد شخصاً اعمال را انجام دهد)، ترتيب در شستن اعضا و مسح و همچنين رعايت موالات [انجام دادن پياپي اعمال آن].