آيا لاك ناخن، چه بر دست‏ها باشد و يا بر پاها، مانع وضو مي‏شود؟

آيا لاك ناخن، چه بر دست‏ها باشد و يا بر پاها، مانع وضو مي‏شود؟

مانع به حساب نمي‏آيد، ولي بهتر اين است كه برداشته شود، به‎خصوص اگر برداشتن آن‎راحت باشد. بايد به‏ ياد داشت و دانست كه اگر بر آن زر و زيور اطلاق گردد و براي زينت باشد، جايز نيست آن‎را براي غير محارم نمايان كرد.