آيا پودر آرايشي و گريم نازک به طور کلي، در وضو مانع به حساب مي‏آيد؟

آيا پودر آرايشي و گريم نازک به طور کلي، در وضو مانع به حساب مي‏آيد؟

مانع چيزي است كه جرم ضخيمي داشته باشد و پوست را بپوشاند و متحرك باشد؛ مثل چسب پانسمان يا خمير و يا پيه و امثال آنها. اما اگر جرم مورد نظر داراي رنگ باشد و پوست آن‎را جذب كند يا يك ماده زينتي باشد كه جذب پوست شود، مانع به حساب نمي‏آيد، حتي اگر داراي رنگ و چربي بر روي پوست باشند و از اين قبيل است جوهر مايع يا خشك شده و نازک و مواد پزشكي كه بر روي زخم ها مي‏گذارند. همچنين چيزهايي كه داراي جرم نازک است و جذب پوست مي‏شود، مثل رنگ و لاك ناخن و همچنين رنگهاي آرايشي، به عنوان مانع به حساب نمي‏آيد. ولي بهتر اين است كه اين مواد پاک گردد؛ به‎خصوص اگر برداشتن آنها آسان باشد.