آيا خال‎کوبي که نزد مردم متعارف است مانعي براي وضو يا غسل به حساب مي‏آيد؟

آيا خال‎کوبي که نزد مردم متعارف است مانعي براي وضو يا غسل به حساب مي‏آيد؟

خال‎کوبي مانع به حساب نمي‏آيد و فرقي نمي‏کند ابزار آن چه باشد.