آيا با وجود مژه هاي مصنوعي و ساخته شده از حرير، در حاليکه با چسب به مژه هاي اصلي چسبيده باشند، مي‏توان وضو گرفت؟

آيا با وجود مژه هاي مصنوعي و ساخته شده از حرير، در حاليکه با چسب به مژه هاي اصلي چسبيده باشند، مي‏توان وضو گرفت؟

در صورتي که مژه هاي مصنوعي به سهولت برداشته شود، بايد آب به مژه‏هاي اصلي و حقيقي برسد؛ ولي اگر چسپ دوام دار و برداشتن آن جز با شيوه هاي خاص، دشوار باشد، وضو و غسل اشکال ندارد.