آيا جوهر خشک شده و يا جوهر مايع، از موانع وضو هستند؟

آيا جوهر خشک شده و يا جوهر مايع، از موانع وضو هستند؟

هر چيزي که لايه اي مانع، روي پوست ايجاد نکند؛ مانند رنگ هاي مايعي که پوست آن ها را جذب خود مي‏کند، به وضو و غسل اشکالي وارد نمي‏کند.