آيا کثيفي‏هايي که زير ناخن جمع شده‏اند براي وضو اشکال ايجاد مي‏کند؟

آيا کثيفي‏هايي که زير ناخن جمع شده‏اند براي وضو اشکال ايجاد مي‏کند؟

کثيفي‏هاي جمع شده در زير ناخن دست و يا پا به صحت وضو و غسل اشکالي وارد نمي‏کند، مگر اينکه به خارج از زير ناخن رسيده باشد و مانعي در قسمتي از انگشت ايجاد کرده باشد؛ و اين فرضي است که به ندرت اتفاق مي‎افتد.