آيا وضو با وجود انگشتري در دست، صحيح است؟

آيا وضو با وجود انگشتري در دست، صحيح است؟

مهم اين است که آب به زير انگشتر برسد، حتي با حرکت دادن انگشتر بدون اينکه نياز باشد از دست خارج شود.