حکم کمک به بيمار، در گرفتن وضو چيست؟ و حکم کمک به غير مريض چيست؟

حکم کمک به بيمار، در گرفتن وضو چيست؟ و حکم کمک به غير مريض چيست؟

در ياري رساندن به بيمار مانعي نيست و نه فقط در مقدمات، بلکه در کل مراحل وضو، و وضو صحيح مي‏باشد. کمک خواستن از غير، توسط غيرمريض، در بعضي از مقدمات، مانند آب ريختن روي دست و امثال آن مکروه است.