آيا روغن‏هايي که براي پوست استفاده مي‏شود، به وضو اشکال مي‏رساند؟

آيا روغن‏هايي که براي پوست استفاده مي‏شود، به وضو اشکال مي‏رساند؟

اين روغن‏ها به وضو اشکال وارد نمي‏کند تا زماني که جرمي نباشد که از رسيدن آب به روي پوست جلوگيري کند.