آيا بايد وضو و نمازي را که در حالت تقيه انجام مي‏دهيم، اعاده کنيم؟

آيا بايد وضو و نمازي را که در حالت تقيه انجام مي‏دهيم، اعاده کنيم؟

اگر اين موارد در حال تقيه باشد، اعاده‏اش واجب نيست.