همسرم موهاي بلندي دارد که شستن هر روز آنها باعث ريزش موهايش شده است، آيا ممکن است که غسل جنابت را بدون مرطوب کردن موها انجام دهد؟

همسرم موهاي بلندي دارد که شستن هر روز آنها باعث ريزش موهايش شده است، آيا ممکن است که غسل جنابت را بدون مرطوب کردن موها انجام دهد؟

در غسل، موها بايد شسته شود، زيرا غسل جنابت بدون شستن سر صحيح نيست، البته ممکن است که قسمت بلند مو را نشويد و فقط به شستن آن مقداري که در محدوده سر است اکتفا کند.