آيا واجب است عورت و عانه را قبل از غسل واجب، بشوييم؟

آيا واجب است عورت و عانه را قبل از غسل واجب، بشوييم؟

شستن عورت وعانه قبل از غسل، واجب نيست. البته با وجود نجاست بر آنها، تطهيرشان قبل و يا در هنگام غسل واجب است.