لطفا براي من نحوة صحيح وضو گرفتن را توضيح دهيد؟

لطفا براي من نحوة صحيح وضو گرفتن را توضيح دهيد؟

در هنگام وضو واجب است که آب وضو پاک باشد و غصبي هم نباشد، همچنين واجب است که اعضاي وضو پاک باشد و پاک کردن آن در حين وضو کافيست، يعني عضوي که بايد شسته شود، بايد پاک گردد و سپس شسته شود؛ و واجب است که دقيقا خود پوست شسته شود و اگر چيزي هست که مانع رسيدن آب به پوست مي‏شود، بايد به‏طور حتم قبل از وضو بر طرف شود، به جز سر و پاها، ديگر اعضاي وضو واجب نيست قبل از شستن خشک باشد، زيرا خشک بودن موضع مسح در وضو شرط است. حال اگر رطوبت اندکي هم داشته باشد اشکالي ندارد؛ آن هم به اندازه اي که اگر دست خشک باشد و روي آن بگذاري، رطوبت به دست منتقل نشود. علاوه بر اين موارد، سه بار مضمضه و سه بار استنشاق کردن هم مستحب است.

اما اعمال وضو شامل اين موارد مي‏شود: اول: شستن صورت؛ به‎طوري که آب در دست راست ريخته و صورت را از جائي که موها رشد کرده اند يعني از بالاي صورت تا چانه دست کشيده و بشوييم؛ که اين مقدار ازجهت طول صورت است، ولي از نظر عرض صورت هم مقداري را بايد شست که اگر دست را روي صورت بگذاريم بين انگشت شست و ابهام (وسط) قرار گيرد.

دوم :شستن دست راست که از آرنج شروع مي‏شود تا سرانگشتان.

سوم : شستن دست چپ که از آرنج شروع مي‏گردد تا سرانگشتان.

چهارم: مسح سر؛ مسح قسمت جلو سر واجب است که شامل قسمت بين رستنگاه مو و گودي سر مي‏گردد. ازجهت طول و عرض همين مقدار که مسح ناميده شود، کافيست و عرض يک انگشت هم کفايت مي‏کند. و بهتر اين است که عرض مسح به اندازة سه انگشت باشد. واجب است که مسح با آب وضو صورت گيرد و با دست راست باشد. البته، مسح کشيدن به صورت وارونه يعني از پائين به بالا هم جايز است؛ گرچه بهتر است اين‏گونه مسح نکشيم.

پنجم: عمل پنجم مسح روي پاست. که پاي راست را با رطوبت دست راست و پاي چپ با تري دست چپ مسح مي‏کشيم. و طول آن از سر انگشتان پا تا برآمدگي آن است و از جهت عرض مقداري که مسح بر آن اطلاق شود، کافيست. مسح بايد با رطوبت وضو باشد و همچنين وارونه کشيدن مسح جايز است؛ يعني از برآمدگي پا شروع وبه طرف انگشتان کشيده شود، اگر چه بهتر، ترک آن است.