آيا بر زبان آوردن نيت در وضو و غسل واجب است؟

آيا بر زبان آوردن نيت در وضو و غسل واجب است؟

بر زبان آوردن نيت در وضو وعبادتهاي ديگر شرط نيست، بلکه انجام دادن کار به قصد قربت کافيست.