آيا صحيح است که وضو به همراه کار ديگري مثل از بين بردن چرک يا صابون، باشد؟

آيا صحيح است که وضو به همراه کار ديگري مثل از بين بردن چرک يا صابون، باشد؟

اگر آن کار ضميمه، تابع نيت باشد، و اصلي نباشد به صحت وضو ضرر نمي‏رساند.