آيا قاطي شدن آب صورت با آب دست راست يا چپ موجب بطلان وضو مي‏شود؟

آيا قاطي شدن آب صورت با آب دست راست يا چپ موجب بطلان وضو مي‏شود؟

خير، وضو باطل نمي‏شود.