هنگام شستن دستهايم، از مچ دست شروع مي‎کنم و به طرف آرنجم دستهايم را مي‏شويم؛ سپس به طرف پايين تقريبا

هنگام شستن دستهايم، از مچ دست شروع مي‎کنم و به طرف آرنجم دستهايم را مي‏شويم؛ سپس به طرف پايين تقريباً تا کف دستهايم را مي‏شويم. اگر در وضو گرفتن به علت عدم آگاهي به روش صحيح آن، اول دو کف دست را بشويم وسپس دست وصورت را سه بار بشويم، حکم آن چيست؟

اگر شستن دستها{منظور آرنج وساعد است نه کف دست و انگشتان} قبل از صورت انجام گيرد، وضو باطل است، ولي اگر اخلال در ترتيب بخاطر عدم آگاهي به حکم بوده باشد، نمازهاي قبلي صحيح است.