آيا وقتي که دست چپ شسته شد، و قبل از اينکه مسح سر و پا کشيده شود با دست راست تماس پيدا کند، وضو باطل مي‏شود؟

آيا وقتي که دست چپ شسته شد، و قبل از اينکه مسح سر و پا کشيده شود با دست راست تماس پيدا کند، وضو باطل مي‏شود؟

خير، وضو باطل نمي‏شود.