آيا شستن صورت با دست چپ بدين خاطر که آب را به تمام صورتم مي‏رساند، جايز است؟ من مدتي است که اين‏گونه وضو مي‏گيرم، آيا وضوي من باطل است؟

آيا شستن صورت با دست چپ بدين خاطر که آب را به تمام صورتم مي‏رساند، جايز است؟ من مدتي است که اين‏گونه وضو مي‏گيرم، آيا وضوي من باطل است؟

با اين کار وضو باطل نمي‏شود، ولي بهتر است که با دست راست شسته شود.